Marka Taklit Davaları

Marka Tescili Sürecinde Türk Patent ve Marka Kurumu Kararına İtiraz ve Dava

 

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurum itirazı haklı görürse, kararını değiştirir. Kurum itirazı reddederse, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun kararlarına karşı, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilir. Dava hem Kuruma hem de marka tescil başvurusunda bulunan ya da itiraza rağmen başvurusu tescil edilmiş kişiye karşı açılır.
 
Marka Hakkına Tecavüzden Doğan Hukuk Dava ve Talepleri
 
Tescilli bir markaya tecavüz halinde, markanın sahibi markayı korumak için aşağıda bahsedilen haklara sahiptir;
1-Mahkemeden delillerin tespiti talep etme: Marka hakkına tecavüzü ileri sürmeye yetkili olan kişi, bu haklara tecavüz sayılabilecek olayların tesbitini mahkemeden isteyebilir.
 
2-Marka hakkına tecavüzün durdurulması ve önlenmesi davası: Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden tecavüzün durdurulmasını veya tecavüz tehlikesinin önlenmesini isteyebilir. Durdurma talebi, sürmekte olan tecavüz fiilleri için; önleme talebi ise tecavüz tehlikesi bakımından söz konusu olur.
 
3-Tecavüzün tespiti davası: Bu dava, tecavüzün sona erdiği fakat etkilerinin devam ettiği hallerde açılır. 
 
4-Tecavüzün giderilmesi davası: Bu dava ile tecavüzün ortaya çıkmış sonuçları bertaraf edilmeye çalışılır.
 
5-Tazminat davaları:
a)Maddi tazminat davası: Tecavüz fiilinden doğan maddi zararların giderilmesi ve yoksun kalınan kazancın tazmin edilebilmesi için açılan bir davadır.
b)Manevi tazminat davası: Marka sahibi, tecavüz edenin eylemi sonucunda işletmesinin ticari imajının ve uyandırdığı güvenin sarsılması nedeniyle ticari ve kişisel öz varlığında uğradığı zarar; acı, yıkım, güven kaybı, müşteri çevresini yitirme gibi olumsuz sonuçlar karşısında manevi tazminat isteyebilir.
c)İtibar tazminatı: İtibar tazminatı, zarara uğrayan markanın itibarının onarılması amacıyla talep edilebilir. Bu tazminatı talep edebilmenin ilk koşulu tecavüz fiilinin varlığı, ikinci koşulu ise tecavüze uğrayan markanın, kötü ve uygun olmayan bir biçimde kullanılmasıdır.
 
6-Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi
 
7-El konulan ürünler üzerinde mülkiyet hakkının tanınması: Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür.
 
8-Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi
 
9-Marka hakkına tecavüzün mevcut olmadığı hakkında dava (menfi tespit davası): Bu dava ile amaç davacının markayı kullanmakla herhangi bir hukuka aykırı durumun yaratılmayacağının; tecavüzün mevcut olmayacağının tespit edilmesidir. Bu dava ile markayı kullanacak kişi önlem almış olacaktır. 
 
10
-İhtiyati tedbir talep etme: Marka sahibi ihtiyati tedbir talebinde bulunabileceği gibi, aksi sözleşmeyle öngörülmemişse inhisari lisans sahibi de tedbir isteyebilir. İhtiyati tedbir talebi dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapılabilir. İhtiyati tedbir talebi, davadan ayrı olarak incelenir.
 
11- Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet etme: Marka sahibinin, Sınai Mülkiyet Kanunu 30. maddesinde yer alan cezaya konu eylemler meydana geldiği zaman, bu eylemleri yapanları şikâyet etme hakkı vardır.