Patent/F.Model Taklit Cezaları

Patent/Faydalı Model Tescilinin Sağladığı Haklar:

Patent hakkı sahibi; buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.

Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:

  • Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması yada ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenlerle olursa olsun elde bulundurulması,
  • Patent konusu olan bir usulün kullanılması,
  • Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi,
  • Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması, 

 

 
Yasanın Öngördüğü Cezalar:

  1. Patent hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması; sınai mülkiyet koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş , sınai mülkiyet koruması olduğunu belirten işaretin, yetkisi olmadan kaldırılması; bir kişinin kendisini haksız olarak patent başvurusu veya patent hakkı sahibi olarak göstermesi durumları tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında ön dört bin Yeni Türk Lirasından (on dört milyar liradan) yirmi yedi bin Yeni Türk Lirasına (yirmi yedi milyar liraya) kadar ağır para cezası ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.


  2. Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde, patent korumasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal , rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birin veya bu haklarla ilgili lisansı , başkasına devretme veya verme veya rehnetme veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması , korunan bir patent hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple patent hakkının hükümsüzlüğü veya sınai mülkiyet korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında ; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına,hukuken korunan bir patent hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda , bu tarzda yazı,işaret veya ifadelerin kullanılması durumları tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında yirmi yedi bin Yeni Türk Lirasından (yirmi yedi milyar liradan) kırk altı bin Yeni Türk Lirasına (kırk altı milyar liraya) kadar ağır para cezası ve iki yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

  3. Patent haklarına tecavüz sayılan fiillerden birini işleyenler hakkında, yirmi yedi bin Yeni Türk Lirasından (yirmi yedi milyar liradan) kırk altı bin Yeni Türk Lirasına (kırk altı milyar liraya) kadar para cezası ve iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Ayrıca, haklarında bu tür suçlardan dolayı cezalara hükmolunanların, varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunacağı hüküm altına alınmıştır.

 

 
Geri